Thơ Tặng Bạn

<< Chưa có bài viết nào được chia sẻ trên trang >>

THƠ

  Tặng ban tầm tu túi bữu nang,,,,,.,,.

Là thần hộ mạng trợ thân an,,,,,,,.

       Dẫn đường tìm đến nơi thanh thản,,,,,,

Chỉ nẻo quay về cỏi Niết Bàn,,,,,,,.

         Hữu phước nay ngồi thuyền Đại Đạo,,,,,,

      Vô duyên khó gập cửa Thiên đàng,,,,,.

     Đời người như thể sương đầu gió,,,,,.

   Lập chí theo Thầy chớ thở than.,,,,,.

                                                 Thanh Tâm thân tặng

                                            Huynh Thiện Minh

Họa Nguyên Vận

Thơ

Kính họa nguyên vận

Minh thệ giữ tròn ấy Bửu nang...,,

Nhăn sanh đau khổ dạ nào an...,,

       Truân chuyên cơ đạo sao thanh thản...

Tứ chuyển trần gian cỏi Niết Bàn..

Thất ức niên sau truyền Đại Đạo..

    Đại đồng Thế giới cảnh Thiên Đàng.

Bền lòng vượt khó qua giông gió

   Phạm thệ bỏ Thầy chớ thở than !!!

                                                                  Thiện Minh kính tặng

                                                                  Hiền huynh Thanh Tâm